ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden er en miljøstandard fremforhandlet i samarbeid med WWF. Den setter strenge krav til hvordan fisken er produsert, med særlig fokus på å minimisere det miljømessige og sosiale fotavtrykket fra kommersiell akvakultur.

En ASC-sertifisering for ansvarlig oppdrett av sjømat gjør det mulig å vise våre kunder og samfunnet for øvrig at vår produksjon av mat foregår på en måte som reduserer mil-
jømessig påvirkning fra vår oppdrettsvirksomhet, at vi tar hensyn til nærområdet vårt og har gode arbeidsforhold for ansatte.

Kvarøy Fiskeoppdrett har som mål å sertifisere alle sine lokaliteter i henhold til ASC-standarden. Som en del av dette arbeidet vil en del dokumentasjon fra hver enkelt
lokalitet bli publisert her på vår nettside, slik at alle våre stakeholders (interessenter) kan få innblikk i vår drift.

EN ASC-SERTIFISERING GJØR DET
MULIG Å VISE VÅRE KUNDER OG
SAMFUNNET VÅR PRODUKSJON AV MAT
FOREGÅR PÅ EN MÅTE SOM REDUSERER
MILJØMESSIG PÅVIRKNING FRA VÅR
OPPDRETTSVIRKSOMHET.

LENKER